Condicions d’ús i venta

 

Les presents Condicions Generals de Contractació, d’ara endavant, CGC, regulen les condicions de compra de compra d’entrades a la pàgina web www.cornellacreacio.cat titularitat de EMPRESA MUNICIPAL DE PROMOCIO SOCIAL, URBANA I ECONOMICA DE CORNELLA, S.A., d’ara endavant, PROCORNELLÀ, amb CIF A58283342 i domicili a ALBERT EINSTEIN, 47-49 (Edifici Auditori) 08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT (BARCELONA).

Els usuaris que realitzin compres a www.cornellacreacio.cat accepten plenament les presents CGC i quedaran vinculats per aquestes tal com estiguessin redactades al moment de la contractació. Serà requisit indispensable la lectura i acceptació de les CGC amb caràcter previ a la compra de qualsevol producte a través de www.cornellacreacio.cat.

PROCORNELLÀ es reserva el dret a modificar les CGC, en qualsevol moment i sense previ avís. Les CGC estaran sempre accessibles des de la pàgina web, perquè l’usuari pugui consultar-les o imprimir-les en qualsevol moment.

Només podran adquirir productes de www.cornellacreacio.cat els majors de 18 anys amb capacitat suficient per a contractar.

 

Procediment de compra

El procés de compra és molt senzill, tant si és la primera vegada que compra a www.cornellacreacio.cat com si ja ha comprat amb anterioritat, ja que no es requereix cap registre previ de manera obligatòria.

Descripció PROCEDIMENT DE COMPRA:

1) ESCULL: esculls el producte o servei desitjat, cliques sobre ell, i veuràs una descripció detallada del producte i el seu preu (IVA inclòs).

2) COMPRA: (Xx)

3) CONFIRMACIÓ: (Xx)

En finalitzar la seva comanda, se li enviarà un correu electrònic confirmant la recepció del mateix i especificant tots els detalls de la comanda, com per exemple la forma de pagament triada, adreça d’enviament indicada. Si observés un error en l’adreça indicada o en qualsevol altre punt de la comanda, haurà de notificar-ho immediatament a info@procornella.cat per a procedir a corregir l’error.

 

Preus

Tots els preus indicats a la pàgina web (no) són amb IVA inclòs. No obstant això, veuràs el desglossament del preu i l’IVA abans de finalitzar la comanda.

PROCORNELLÀ es reserva el dret de modificar els preus en qualsevol moment, respectant sempre el preu indicat al moment de la compra.

 

Formes de pagament

Pagament mitjançant targeta de crèdit o dèbit

El client pot triar el pagament mitjançant la realització d’una transferència bancària, completant-se l’operació al moment de realització de la comanda.

A www.cornellacreacio.cat s’utilitza el sistema denominat SSL (Secure Sockets Layer), sistema de pagament en un entorn segur ja que permet el xifrat de la informació transmesa durant la transacció, assegurant la confidencialitat de la mateixa.

Com a mesura de protecció enfront del frau, PROCORNELLÀ podria sol·licitar mitjançant un correu electrònic als clients l’enviament de documentació addicional per certificar la identitat del comprador com a propietari lícit de la targeta de crèdit. Aquesta acreditació podrà adjuntar-se de manera digital en format pdf o jpg en el mateix correu electrònic en el qual se sol·liciti, per agilitar els tràmits de validació de la comanda i procedir al seu enviament al més aviat possible.

Pagament per transferència bancària:

Haurà de realitzar una transferència bancària al nostre compte per l’import total de la comanda (la suma total apareixerà en la seva pantalla abans de confirmar la seva comanda).

Les despeses de transferència seran a càrrec de l’ordenant.

Únicament quan PROCORNELLÀ tingui constància de l’ingrés efectiu del pagament en el seu compte, es procedirà a l’enviament de la comanda, no servint l’enviament del justificant de la transferència realitzada.

Les comandes s’aniran tramitant en estricte ordre de recepció comprovació del pagament.

En la transferència haurà d’indicar el nom de la persona o entitat a la qual es facturarà la comanda i el nombre d’aquesta comanda / O REFERÈNCIA DE LA COMPRA; a més d’assenyalar com a beneficiari de la mateixa a EMPRESA MUNICIPAL DE PROMOCIO SOCIAL, URBANA I ECONOMICA DE CORNELLA, S.A.

Entitat: (ESPECIFICAR ENTITAT BANCÀRIA)

Compte: (ESPECIFICAR NÚMERO).

Beneficiari: EMPRESA MUNICIPAL DE PROMOCIO SOCIAL, URBANA I ECONOMICA DE CORNELLA, S.A..

Referència: Nombre de comanda i nom de qui compra.

Realitzat la comanda, se li enviarà un email amb els detalls del mateix i el número de compte on realitzar la transferència. Si al cap de 7 dies, no es té constància de la realització del pagament, es procedirà a l’anul·lació de la comanda. (DESCRIURE PROCEDIMENT)

 

Departament d’atenció al client

Disposa d’un Departament d’Atenció al client on li atendran personalment per a qualsevol dubte que pugui tenir. Pot contactar-ho:

 • Al número de telèfon 934740202
 • Per correu electrònic info@procornella.cat
 • Per correu ordinari a PROCORNELLÀ, ALBERT EINSTEIN, 47-49 (EDIFICIO AUDITORIO) 08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT (BARCELONA)

 

Devolucions y canvis; dret de desistiment

Devolució

Si per qualsevol motiu no queda satisfet (simplement el producte no és el que esperava o no li agrada) i sobretot també en el cas de productes defectuosos, procedirem a la devolució dels diners. Si ho desitja, també podrà canviar el seu article per un altre. No s’admetran devolucions parcials de producte. El comprador es farà càrrec dels costos logístics de la devolució.

No s’admetran devolucions en els següents casos:

 • el producte es troba malaurat
 • el producte no està complet, falten accessoris o es troba manipulat i/o trencat
 • falten accessoris o instruccions o qualsevol altra documentació
 • ha transcorregut el termini establert a aquest efecte
 • no s’aporta el justificant de compra o factura

El reemborsament es realitzarà una vegada rebem el producte i verifiquem que es troba en perfecte estat (excepte els casos de productes defectuosos o danyats durant el transport de lliurament al client) i mai en termini superior a 30 dies.

El reemborsament es realitzarà en la modalitat de pagament triada.

Desistiment

El consumidor i usuari tindrà dret a desistir del contracte durant un període de 14 dies naturals sense indicar el motiu i sense incórrer en cap cost diferent a les despeses de devolució, que seran de compte del consumidor.

Disposarà d’un termini de 14 dies naturals per realitzar la devolució o desistiment, sense haver d’indicar el motiu, a explicar des de la recepció de la comanda per a això podrà comunicar-ho mitjançant el nostre formulari de dret de desistiment o bé realitzar un altre tipus de declaració inequívoca en la qual assenyali la seva decisió de desistir del contracte, dins d’aquest termini a PROCORNELLÀ info@procornella.cat en aquest cas li recordem que la càrrega de la prova de l’exercici del dret de desistiment recaurà en el consumidor i usuari.

Els costos del transport de la devolució, seran a càrrec del comprador, excepte en el cas que el producte sigui defectuós, o hagi arribat en mal estat per danys soferts durant el seu transport.

En cas de desistiment per la seva banda, li retornarem els diners si escau cobrats, sense cap cost addicional (exceptuant les despeses de lliurament) sense demores indegudes i, en qualsevol cas, abans que hagin transcorregut 14 dies naturals des de la data en què hàgim tingut coneixement de la seva decisió de desistiment del contracte. No obstant això, podrem retenir el reemborsament fins a haver rebut els béns o fins que present una prova de la devolució dels béns, segons quina condició es compleixi primer.

Transcorregut aquest termini sense haver comunicat la voluntat de desistiment, no s’admetrà cap canvi o devolució.

No es podrà desistir del contracte en els següents suposats, entre uns altres (article 103 Reial decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris):

 • El subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.
 • El subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.
 • El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin sigut retirats els precintes després del lliurament.

 

Formulari de desistiment

A completar i enviar signat conjuntament amb els productes a retornar a: PROCORNELLÀ, ALBERT EINSTEIN, 47-49 (EDIFICIO AUDITORIO) 08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT (BARCELONA)

Realitzo devolució dels següents productes, exercitant el meu dret de desistiment:

________________________________________________

Data de compra:

____/____________/_______

Data de recepció dels productes:

____/____________/_______

Nom del client:

________________________________________________

Adreça del client:

________________________________________________

Dades de contacte (telèfon o e-mail):

________________________________________________

Data: ________________

Signatura del client: ________________

 

Protecció de dades de caràcter personal

De conformitat amb allò establert a la normativa de protecció de dades, li informem que les dades que voluntàriament ens faciliti a l’hora de realitzar qualsevol compra, passaran a formar part d’un fitxer titularitat de EMPRESA MUNICIPAL DE PROMOCIO SOCIAL, URBANA I ECONOMICA DE CORNELLA, S.A., amb la finalitat de gestionar la seva compra, enviament, servei postvenda i atenció al client. A més, li enviarem periòdicament informació sobre ofertes dels nostres productes.

La base del tractament de les dades és l’execució d’un contracte. Les dades es conservaran com a mínim conforme el que estableixen les normatives tributària i mercantil i en tot cas mentre no sol·liciti la seva supressió.

Podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, així com al seu cas retirar el consentiment, per correu electrònic a protecciodedades@procornella.cat especificant en l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES” o bé per correu ordinari a ALBERT EINSTEIN, 47-49 (EDIFICIO AUDITORIO) 08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT (BARCELONA). L’informem del seu dret de presentar una reclamació davant les autoritats de protecció de dades.

Agrairíem mantingués les seves dades personals actualitzades, perquè EMPRESA MUNICIPAL DE PROMOCIO SOCIAL, URBANA I ECONOMICA DE CORNELLA, S.A. pugui complir amb la seva obligació de mantenir-los exactes i llocs al dia.

L’usuari es compromet a facilitar dades reals i relatives a la seva persona, assumint qualsevol tipus de responsabilitat quant a la inexactitud de les dades i/o manipulació de dades relatives a terceres persones, ja que EMPRESA MUNICIPAL DE PROMOCIO SOCIAL, URBANA I ECONOMICA DE CORNELLA, S.A. presumirà que les dades han estat facilitades pel titular de les mateixes i que són exactes reals.

 

Jurisdicció

Les presents CGC es regeixen per la legislació espanyola.

Per resoldre qualsevol controvèrsia o conflicte derivat de la compra de productes a www.cornellacreacio.cat, les parts acorden sotmetre’s als jutjats o tribunals de BARCELONA, renunciant ambdues parts a qualsevol fur o jurisdicció a la qual poguessin tenir dret, excepte fur imperatiu en el cas de consumidors i usuaris, en aquest cas el fur competent serà el corresponent al seu domicili.